өтгөн зөөвөрлөгчийн салгах үйлдвэрийн үйлдвэрлэгчид