Элсний талбайн ашиглалтын хугацааны нөхөн олговрын өргөдөл