магнетитийн уурхай ба хүрээлэн буй орчинд үзүүлэх нөлөөлөл