угсаатны үндсийг үндэстэн тогтоох үндэслэлийг судлах