конусын хөвөх процессыг бууруулна гэж найдаж байна